علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

مطالعات منطقه‌ای

منابع و مأخذ

تاریخ فرهنگی

مشاوران ارشد

  • نیک گهر، عبدالحسین
  • فراستخواه، مقصود
  • درویشی، محمدرضا

حامیان