تاکی٬ شادی

تصویر Taki.Shadi

ایمیل

sh_taki2000@yahoo.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 هفته

مطالب

تعداد مطالب

1

رزومه

نام: شادی

نام خانوادگی: تاکی

آدرس الکترونیک: sh_taki2000@yahoo.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ایران-تهران

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

کارشناسی:  طراحی فرش

عنوان رساله: زیبایی شناسی رنگ در قالی شیخ صفی

کارشناسی ارشد: گرافیک

عنوان رساله: نشانه شناسی عناصر زنانه در گبه های ایل قشقایی

پیشینه فعالیت های حرفه ای و هنری :

برگزاری نمایشگاه «یافته­ها و بافته­ها» با تاثیر از ترانه­ها و موسیقی­های قشقایی با عنوان در 22خرداد 1392، گالری هفت ثمر تهران- « گبه رسانة زنانه »، عنوان مصاحبه­ای­ که در دومین شماره مجلة «طره» مردادماه 1392 به بهانة برگزاری نمایشگاه «یافته­ها و بافته­ها» به چاپ رسید- «گبه های شادی را آزاد و شاعرانه دیدم؛ گفتگو با پرویز کلانتری» منتشر شده در سایت انسان شناسی و فرهنگ از منبع: روزنامة آسیا/ دوشنبه 27 آبان 1392- برگزاری نمایشگاه «گبه­های شادی» با تاثیر از ترانه ها و موسیقی­های قشقایی با عنوان در 26بهمن 1392، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران همراه با نشست تخصصی- گزارش اختصاصی روزنامة آفتاب یزد از نمایشگاه «گبه­های شادی» در دانشگاه تهران، 8اسفند 1392- مصاحبه با رادیو فرهنگ با موضوع «گبه­های شادی» در تاریخ 3 ، 10 و 17 اسفند 1392- گزارش نمایشگاه «گبه­های شادی» در نشریه بین المللی مکعب هنر شمارة 33، اردیبهشت ماه 1393- برگزاری نشست هنر و صلح و رونمایی از «گبه صلح شادی» در روز 30 شهریورماه 94 همراه با سخنرانی مصطفی ملکیان، خسرو سینایی و فرزاد ادیبی.

کتاب ها و مقالات ترجمه و تالیفی:

مقالات: چاپ مقاله «یاد یک نقاش» در مرداد ماه 1391- « گبه­های سفارشی، پدیده­ای چند فرهنگی» در دهمین شمارة مجلة علمی- پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران همراه با دکتر فرزان سجودی- «زن و گبه» مقالة چاپ شده در فصلنامة فرش ایران/ سال هفدهم/شماره 43/بهار 94- مقالة « مطالعة تطبیقی دو نگاره از مکاتب تبریز و مشهد دورة صفوی » در همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی/ پاییز94 همراه با هانیه اسماعیلی.

 زمینه های همکاری:

 انتشار مقاله و خبرهای هنری (به ویژه در زمینه هنرهای سنتی)

در زمینه طراحی گرافیک