قوم‌شناسی

 • (تصویر: کودک دستفروش  در زاهدان، عکس از ناصر فکوهی)

  02 ژانویه 2009
 • این مقاله مبتنی است بر پژوهشی میدانی که در آلماتی، پایتخت سابق قزاقستان، بین سال‌های 2000 تا 2006، برای چندین طرح تحقیقاتی انجام دادم. اولین طرح با همکاری متخصصان محلی آسیای مرکزی و دیگر استادان دانشگاه در انگلستان انجام شده بود و موضوع آن تغییرات زندگی شهری در آسیای پس از شوروی بود. این مقاله امسال در قالب کتابی مدون به نام زندگی شهری در آسیای پس از شوروی به چاپ رسیده است. نقش من در آن طرح بررسی عملکرد مدیران شهری آلماتی بود که به آن‌ها آکیمات می‌گفتند و اینکه نقش و عملکرد آن‌ها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی چه تغییری کرده است و شهرها را چگونه می‌بینند.
  24 دسامبر 2008
 • بعد از جنگ جهانی دوم پدیدة جهانی شدن با رویکردهای متفاوت و گاه متضادی نگریسته شده است این پدیده تمام جنبه‌های زندگی بشر امروزی را در برگرفته است. برخی از نظریه‌پردازان این پدیده معتقدند که این فرایند تمام جوامع را به سوی امریکائی شدن سوق می‌دهند. از سوی دیگر برخی معتقدند که این فرایند به شیوه‌ای متناقض پیش می‌رود چرا که با تضعیف کردن هویتهای ملی ، واکنشهایی در دو مسیر به جریان می‌افتد، از یک سو میل به فرا رفتن از خود و جهانی شدن دارد و از سوی دیگر تمایل به محدود و شدن و محلی شدن دارد.

  18 نوامبر 2008
 • حاشیه شهرها و قضیه "انسجام " در فرانسه

  02 اکتبر 2007

صفحه‌ها