فلسفه

 • ماکس وبر از بزرگترین اندیشمندان علم اجتماعی در اوایل قرن بیستم بود که زمینه دانشگاهی مطالعات او تاریخ اقتصادی بود اما آموزه‌های او در فلسفه، حقوق و بیش از همه در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. البته توجه به وی در علوم اجتماعی هم به میزان زیادی به سال‌های بعد از جنگ دوم و پس از معرفی وی در آمریکا توسط پارسنز بر‌می‌گردد. با این حال گسترده‌ترین و نه عمیق‌ترین و مهمترین تاثیر او یعنی رابطه میان اقتصاد و دین حتی در سالهای قبل نیز تاثیرگذاری خود را شروع کرده بود.

  17 نوامبر 2009
 • در تاریخ فلسفه معاصر ویتگنشتاین نقش و نامی برجسته دارد،و حوزه تاثیر گذاری او ازمحدوده فلسفه بسیار فراتر رفته و میدان علوم اجتماعی را به طور جدی مورد تاثیر قرار داده است ،فیلسوفی که هیچ گاه به تاثیر خود نیاندیشیده بود و در زمان زندگیش هرگز در پی شهرت نبود ،شهرتی جهانی کسب کرد و در آثارش ماندگار شد ،او جزءمعدود متفکرانیست که در تاریخ تفکرشان گسست جدی ای وجود دارد ، درویتگنشتاین این گسست تا حدی است که گذشته فکری خود را نفی میکند و آن را اشتباهی فاحش میخواند ،جالب این که دوره دوم فکری او نیز چون دوره اولش موثر و تاریخ ساز بوده است.

  متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

  17 نوامبر 2009
 • بی‌تردید، از میان همه متفکران معاصر فرانسوی، این میشل فوکو است که بخت آن را داشته که آثار او بیش از سایرین در کشور ما ترجمه و تفسیر و نقد گردیده و مورد استقبال واقع شود. شاهد مدعای اخیر، حجم بی شمار سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها، مقالات و فعالیت‌های علمی و فلسفی در قلمرو شناخت و معرفی اندیشه این متفکر است. اگر چه افتادن در دام ماهیت گرایی و دم زدن از یک فوکوی «اصیل» به همان اندازه مورد نقد است که نگاه‌های یکسویه به فوکو، اما ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که فوکویی که به ما شناسانده شده، آن فوکویی نیست که باید باشد.

  16 نوامبر 2009
 • "در فلسفه، بسیار مهم است که همیشه هوشمند نباشیم" ویتگنشتاین
  "[اما]در علوم اجتماعی، این امری ضروری است." مادلن گراویتس
  شرایط حقیقت : منطق
  منطق و شناخت :

  15 نوامبر 2009
 • باشلار، گاستون، معرفت شناسی، گزینه نوشته ها به کوشش دومینیک لوکور، ترجمه جلال ستاری، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، 1385.

  10 اکتبر 2009
 • نقد ساختار اندیشه، علیرضا جاوید و محمد نجاری، گفتت و گوهایی با متفکران ایرانی، تهران، نشر آشیان 1388.

  فهرست
  پیش‌گفتار   

   بخش نخست: فرهنگ و مدرنیته در شرق   
  1. بنیان‌های مدرنیتة ایرانی: علی میرسپاسی   
  2. بنیان‌های مدرنیتة ژاپنی: محمد نقی‌زاده   
  3. یاریگری و مشارکت در فرهنگ ایرانی: مرتضی فرهادی    

   بخش دوم: مدرنیته و اندیشة غربی   
  1. بنیان‌های اندیشة ایمانوئل کانت: عبدالکریم رشیدیان   
  2. بنیان‌های اندیشة لودویک ویتگنشتاین: ایرج قانونی   
  3. بنیان‌های اندیشة هانا آرنت: فاطمه ولیانی   

  10 سپتامبر 2009
 • به سوی فلسفه کنش از رساله فلسفه کنش تنها مقدمه ـ که چند صفحه اول آن موجود نیستند ـ و فصل نخست باقی مانده است. اما بخاطر اینکه باختین در مقدمه طرح کلی از رساله ارائه کرد مبنی بر اینکه رساله دارای چهار بخش می باشد، اهداف او از نگاشتن این اثر کاملاً از بین نرفته است. نخستین بخش رساله به تحلیل کنش­های انجام شده­ای که جهان واقعی را تشکیل می دهند اختصاص دارد ؛ «جهانی که براستی تجربه شده باشد نه صرفاً جهان اندیشیدنی». باختین سپس موضوعات دیگر سه بخش ناتمام رساله را نیز بیان می کند؛ بخش دوم به فعالیت زیبایی شناختی و اخلاقِ آفرینش هنری، بخش سوم به اخلاق سیاست و بخش چهارم به مذهب اختصاص دارد.   
  06 آوریل 2009

 • بخش اول
  به نظر برخی میخائیل باختین یکی از بزرگترین نظریه پردازان ادبیات در قرن بیستم است. دامنه تاریخی نوشته های او و اوضاع سیاسی زمانه نگارش آنها (به ویژه سرکوب سیاسی دوره استالین) از باختین یک فیلسوف اجتماعی حائز اهمیت ساخته اند. از دهه 1970 برخی از مفاهیم کلیدی وی مانند انگاره گفت و شنودی  و مفهوم چندآوایی  در انسان شناسی به کار گرفته شده اند.
  10 ژانویه 2009

صفحه‌ها