آموزش و پرورش

 • برای ما که دست اندرکاران  علوم اجتماعی هستیم مهم ترین ابزارهایی که در اختیار داریم و اگر بتوانیم به نحو مطلوب از آنها استفاده کنیم می توانند ما را به اهداف علمی مان نزدیک کنند ابزارهای زبانی و ابزارهای نوشتاری هستند. اما ابزار نوشتاری که در فرایندی از عمومی شدن و قرار گرفتن در عرصه عمومی وارد شده باشد یعنی به «چاپ» رسیده باشد و از این لحاظ به یک «متن» تبدیل شده باشد که دیگر دارای شخصیتی مستقل شده و به میراثی بدل می شود که نویسنده آن چه بخواهد و چه نه، چاره ای جز آن ندارد که همواره آن را با خود در حافظه جمعی مربوط به خود حمل کند--!.دارای اهمیت بیشتری در بسیاری از موارد است.
  12 آوریل 2007
 • در تحول مصاحبه می توان سه مرحله اساسی را از یکدیگر تمیز داد. نخستین مرحله را در استفاده از مصاحبه در  روان درمانی و فنون روانشناسی مشاهده می کنیم که همین امر به واژه مشاوره (Counseling) حیات داده است که اغلب در ایالات متحده با آن روبرو می شویم. مشخصه سودمندانه  فنون روانشناسی  با هدف راهنمایی و هدایت حرفه ای نشان می دهد که چرا مساله اعتبار  مصاحبه در این دوره آنقدر مورد توجه بود .
  12 آوریل 2007
 • روش کیفی یا تفسیری یا توصیفی یا ژرف نگر، با وجود قدمت تاریخی اش پس از سالها خاموشی، در دو دهه اخیر در علوم اجتماعی و رفتاری با اقبال خوبی روبرو شده است. این روش، با فرضیة ساختارمند آغاز نشده، یعنی فرضیه آزمایی از اصول آن نیست. آزمایش تستی را نیز دنبال نمی کند .بنابراین  قصد اجرای نظریه ای خاص را نداشته، بلکه بعد از جمع آوری اطلاعات در تحلیل ها از نظریه ها استفاده می کند. اعداد در آن لزوماجایگاه ویژه ای نداشته، در حالیکه تفسیر و تحلیل عمیق داده ها نقش مهمی را ایفا می کنند. این روش در صورت انجام درست می تواند به تبیین نظریه ای منتهی شود.
  12 آوریل 2007
 • معایبروش مشاهده مشارکتی چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، هر روش پژوهش، ضمن داشتن مزایا، معایب خاص خود را نیز دارد و روش مشاهده مشارکتی هم از این قاعده استثناء نیست. در بخش پیشین، به مزایای این روش پرداختیم. در اینجا به چند مسئله این روش که از سوی اندیشمندان بصورت نقد بر آن وارد شده، اشاره می‌کنیم. 
  12 آوریل 2007
 • مصاحبه با پرسش های باز این نوع از مصاحبه به خصوص برای پژوشگر،  الزام آور است که باید پرسش هایی دقیق و مشخص شده از پیش مطرح کند، اما فرد مورد مصاحبه هنوز آزاد است که به گونه ای که مایل است به این پرسش ها پاسخ دهد، هر چند که باید چارچوب پرسش های مطرح شده را رعایت کند. 
   
  مصاحبه با پرسش های بسته
  12 آوریل 2007
 • روش شناسان بر سر تفاوت های ظریف این دو گونه از فن مصاحبه، از لحاظ  میزان آزادی و عمق آنها با یکدیگر توافق ندارند. در هر دو مورد این مصاحبه های با پرسش های زیاد، فرموله نشده از قبل،  که صرفا مضمون های آنها روشن شده اند، انجام می شوند و این امر به پژوهشگر  یک راهنمای قابل انعطاف ولی در عین حال آزادی زیادی می دهد .  مصاحبه متمرکز یا focused به ویژه به وسیله  ر.ک. مرتن (K.R.Merton) (1955) مورد مطالعه قرار گرفته است.
  12 آوریل 2007

صفحه‌ها