اشیا و موزه‌شناسی

  • The Museum of Modern Art is a place that fuels creativity, ignites minds, and provides inspiration. With extraordinary exhibitions and the world's finest collection of modern and contemporary art, MoMA is dedicated to the conversation between the past and the present, the established and the experimental. Our mission is helping you understand and enjoy the art of our time. Mission Statement

    Founded in 1929 as an educational institution, The Museum of Modern Art is dedicated to being the foremost museum of modern art in the world.

    28 ژوئن 2009
  • موزه اورسه، حاصل تبدیل یک ایستگاه راه آهن قدیمی به همین نام، با حفظ سازه بیرونی، به یک موزه عظیم بود که آثار تجسمی و  نقاسی قرن نوزده اروپا را در خود جای داده و در جهان بی نظیر است.

    درباره موزه اورسه در «انسان شناسی و فرهنگ»

    01 می 2009

صفحه‌ها