خانواده و خویشاوندی

 • از دیر باز جامعه پذیری یا اجتماعی شدن (Socialisation) فرزندان از کارکردهای مهم نهاد خانواده بوده و هست. ولی از سویی, با همگانی شدن و اجباری شدن آموزش و پرورش و از سوی دیگر, با اوج گیری انقلاب صنعتی و پیشرفته شدن و پیچیده شدن جوامع, امر جامعه پذیری امروزه بیشتر بر عهدة نهاد آموزش و پرورش است.

  04 ژانویه 2009
 • انسان بدون زمان قابل مطالعه نیست, انسان در ارتباط تنگاتنگ با زمان است. در واقع, زمان بخشی از انسان است و انسان در درون زمان و در ارتباط با آن معنی و مفهوم پیدا می کند. اما چگونه می توان این دو مقوله, دو وجود و این دو عینیت را در ارتباط با هم مطالعه کرد؟ یعنی زمان چه نقشی برای انسان دارد و انسان در مقابل زمان چگونه نقش بازی می کند؟ زمان چه نفعی برای آدمی دارد؟ نظریۀ زمان پاسخگوی این پرسش ها خواهد بود.

  23 دسامبر 2008
 • انسان در خانواده و با خانواده متولد می شود. از انسان اولیه تا به امروز خانواده وجود داشته و دارد. بنابراین, خانواده کهن ترین و بادوام ترین نهاد بشری و اولین آموزشگاه انسانها است. از همان ابتدای تاریخ بشر, والدین در صدد آموزش شناخت ها و مهارت های خود به فرزندان بوده اند. پدران و مادران مهارت های زندگی را به کودکان خود می آموختند. به مرور زمان جایگاهی برای امر آموزش در نظر گرفته شد. بدین سان کم کم نهاد آموزش و پرورش تاسیس شد و شکل گرفت. در هر حال نهاد آموزش و پرورش دومین نهاد بشری است که ابتدا در دل خانواده متولد شده, رشد یافته و سپس از آن جدا و مستقل شد.

  17 دسامبر 2008
 • خانواده مهم ترین و اساسی ترین واحد اجتماعی در نظام های انسانی به حساب می آید و مطالعات انسان شناختی تاکنون هیچ جامعه ای را نیافته اند که فاقد این نهاد پایه ای باشد. هم از این رو از آغاز انسان شناسی به مثابه یک رشته دانشگاهی و حتی پیش از آن در آنچه باید به آن نام پیش از تاریخ انسان شناسی و نوشته های مردم نگارانه را داد، خانواده و نظام های خویشاوندی از موضوع های اصلی بررسی و مطالعه بر جوامع انسانی متفاوت را تشکیل می دادند. این بررسی ها در ابتدا عموما با درک نادرستی از نظام های غیر اروپایی همراه بود، ولی به تدریج با شناخت پیچیدگی نظام های مزبور، دیدگاه های روشن تری نسبت به آنها به وجود آمد.

  12 نوامبر 2008
 • آخرین داده‌های استخراج شده سال گذشته از سرشماری نفوس و مسکن استان اصفهان بیانگر آن بود که جمعیت زنان در چهار شهرستان استان بیش از مردان است. در آخرین اطلاعات استخراج شده از این سرشماری، سن ازدواج دختران بویژه در مناطق روستایی برخی شهرستانها که نسبت جنسی جمعیت آنان به نفع زنان تغییر کرده، افزایش معناداری یافته و حتی ازمتوسط سن ازدواج برخی از مناطق شهری استان نیز فزونی یافته است.

  26 اکتبر 2008
 • موضوع پژوهش نیم ترم اول سال تحصیلی87-88 کلاس انسان شناسی شهری
  برنامه پژوهشی کلاس انسان شناسی شهری در نیم ترم اول سال تحصیلی 87-88 ،در صورت به حد نصاب رسیدن و تشکیل این کلاس، موضوع «خویشاوندی در شهر» خواهد بود. در این ترم نیز تیم های پژوهشی در قالب گروه های دو نفره  تشکیل خواهند شد زیرا به تجربه این گروه ها بیشترین کارایی را نسبت به گروه های بزرگتر دارند، البته کار به صورت فردی همچون ترم های گذشته ممکن است. 
  12 ژوئیه 2008

صفحه‌ها