منابع

 • ترجمه ناصر فکوهی
  این متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه 21 آبان 1385 در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این میزگرد به وسیله انجمن علمی دانشجویان گروه برنامه ریزی دانشکده سازماندهی شده بود
  12 آوریل 2007
 • دولت (دست چپ) (Main gauche de l`Etat)
  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی

  زبان (Langue)

  12 آوریل 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  شکلی از بازتابندگی که مورد نظر من است، شکلی پرسمان برانگیز (پروبلماتیک ) است زیرا به صورتی اساسی ضد خود شیفته گرا(anti-narcissique) است.
  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  نوعی حالت آرامش معجزه آسا که در آن ظاهرا سلطه، خود زیر سلطه می آید(...) بی شک عشق را بسیار به ندرت می توان در کامل ترین شکل آن یعنی آنچه  عشق «مجنون وار» یا «دیوانه وار» نامیده اند و مرزی تقریبا هرگز دست نایافتنی است، به دست آورد.
  12 آوریل 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  چگونه وجود  کسی همچون سارتر، روشنفکری (فرانسوی) در عالی ترین معنای آن، می توانست ممکن باشد؟ شرایط اجتماعی امکان یافتن یک روشنفکر تام، روشنفکری که بر همه جبهه ها اعم از جبهه های اندیشه، فلسفه، نقد، رمان، تئاتر حضور دارد، کدامند؟
  12 آوریل 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  مساله ای که همیشه برای من مطرح بوده است اینکه چگونه می توان گروه دانشمندانی را که درباره مسائلی چون موضوع جامعه عرب فرانسه، حومه های فقیر نشین شهری، موضوع روسری(حجاب) اسلامی و  ... حرفی برای گفتن دارند درون مباحث عرصه عمومی در این موارد کشاند ؟
  12 آوریل 2007
 • مرتضی منادی
  بازتولید، عناصری برای یک نظریه نظام آموزشی، پی‌یر بوردیو(به همراه ژان کلود پسرون)، پاریس، انتشارات مینویی، 1970. Reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, Pierre Bourdieu, Paris, éd. Minuit 1970.
  12 آوریل 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  زنان
  12 آوریل 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science