داستان های شرقی

یورسنار، م.، 1394،  داستان های شرقی، ترجمه ناصر فکوهی، ( با همکاری نشر فردوس) 1394.( در دست انتشار.)

مجموعه داستان های مارگارت یورسنار، نویسنده فرانسوی و عضو آکادمی فرانسه. یورسنار یکی از مهم ترین نویسندگان  قرن بیستم فرانسه است که آثارش آکنده از نوعی زنانگی شاعرانه و انیشه معنوی و  پر احساس است. زبان یورسنار برغم پیچیدگی و سختی  دسترسی به آن، یکی از زیبا ترین نثرهای فرانسه به شمار می آید. در این کتاب کوچک که از مشهورترین کتاب های مارگارت یورسنار است مجموعه ای از داستان های کوتاه یورسنار  که مضمون اصلی آنها  داستان های  نیمه شاعرانه و نیمه معنوی و خیالینی است که در شرق دور می گذرد گرد آورده شده است.