نگاره معنا (منطق الطیر)

 اصلانی، م.ر.، 1394، نگاره معنا (منطق الطیر)، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ. در دست انتشار

این کتاب، سناریوی کامل و به روز شده همراه با مقدمه نویسنده مجموعه فیلم های کوتاهی است که  محمد رضا اصلانی با الهام گرفتن از منطق الطیر  ساخته است. کتاب همراه با سی دی  فیلم ها عرضه می شود.