زیر خیمه مدرنیته

تهامی نژاد، م.، 1394،  تشخص فرهنگی زیر خیمه مدرنیته، «بررسی کتاب "تاریخ اجتماعی سینمای ایران" اثر حمید نفیسی»، با همکاری نشر گهرشید. (در دست انتشار).