از نظریه تا میدان

فکوهی، ن..، 1394، از نظریه تا میدان، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ.

این کتاب مجموعه ای است از مقالات  مولف در زمینه نظریه در انسان شناسی. رویکرد عمومی کتاب  این هدف ر دنبال می کند که چگونه می توان از نظریه برای تحلیل  نظام های پیچیده  معاصر استفاده کرد و  مفاهیم و  ذهنیت های باستانی و گاه اسطوره ای را چطور می توان با نظریه هایی چون ساختارگرایی و یا نشانه شناختی با مسائل معاصر ترکیب کرد و پاسخی در خور یافت.