انسان‌شناسی عزاداری محرم

رحمانی،ج.، 1393، تغییرات مناسک عزاداری محرم در تهران، تهران: انتشارات تیسا ( با همکاری انسان شناسی و فرهنگ)