کتاب اوهام

فکوهی، ن..، 1394، کتاب اوهام اندیشه هایی تصویری، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ (در دست انتشار)   این کتاب پنجاه متن کوتاه مولف را با مجموعه ای از عکس های عکاسان بزرگ جهان گرد آورده است. نثر  این کتاب خاص و  رویکردی آزاد و روایت گونه از  پنجاه  واژه روزمره است که  در باره هر یک از آنها اندیشه وارد  نوعی  نوشتار خودکار  در تعبیر سوررئالیستی آن شده است.