رویکردی شناختی به مناسک

مک کوئلی، ر.ا.؛ لائوسون، ا.ت.، 1394، رویکردی شناختی به مناسک، بنیادهای روان شناختی صورت های فرهنگی، برگردان جبار رحمانی، رضا اسکندری، حامد کیا، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ با همکاری پژوهشکده  مطالعات شناختی.(در دست انتشار)