هویت و قومیت

فکوهی، ن.، 1391، همسازی و تعارض در هویت وقومیت، تهران: انتشارات گل آذین(با همکاری انسان شناسی و فرهنگ).

این کتاب مجموعه ای از مقالات مولف درباره موضوع قومیت در ایران را گرد آورده است. رویکرد عمومدر کتاب ان تز را  مطرح می کند که مفهوم ملی گرایی در ایرا  یک الگوبرداری  از  مدل فرانسوی به صورتی مکانیکی بوده است. بنابراین تلاش برای ایجاد وحدت ملی بر اساس  یکی کردن  فرهنگ  غتی و  متکثر کشور ما، با شکست روبرو شده است. مولف از این موضع دفاع می کند که  فرایند های دولت سازی و ملت سازی باید بر اساس  احترام گذاشتن به هویت های ملی و تعامل و همگرایی آنها با هویت ملی انجام بگیرد و نه بر اساس الگوی ژاکوبینی قوم کشی و زبان کشی.