انسانشناسی فضای خانگی

کولینیون؛ ب.، استازاک، ژ.پ.، 1394، انسانشناسی فضای خانگی، برگردان گروه نویسندگان زیر نظر آریا نوری، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (در دست انتشار)