یک مردم شناس در مترو

اوژه، م.، 1394، یک مردم شناس در مترو، برگردان سپیده پارسا پژوه، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (در دست انتشار)