آنچه از شهر باقی می ماند

سانسو، پ.، 1394، آنچه از شهر باقی می ماند، برگردان سپیده پارسا پژوه، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (در دست انتشار)