انسان شناسی فرهنگی تهران

گروه نویسندگان زیر نظر ناصر فکوهی، 1394، انسان شناسی فرهنگی تهران، انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و تیسا (در دست انتشار)