آفرینش روزمرگی

دوسرتو، م.، 1394، آفرینش روزمرگی، جستارهای برگزیده، برگردان ناصر فکوهی، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و معاونت مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (در دست انتشار)