انسان شناسی فضا

شوای، ف.، 1394، انسان شناسی فضا، برگردان سید محسن حبیبی، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و معاونت مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (در دست انتشار)