چند نوشتار در باب شهر

يتونه، ک.، 1394، چند نوشتار، برگردان سپیده پارسا پژوه، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و معاونت مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (در دست انتشار)