انسان شناسی ساختاری - یک

کلود لوی استروس، 1952، انسان شناسی ساختاری،جلد اول، برگردان ناصر فکوهی، تهران:نشر فرهنگ (با همکاری انسان شناسی و فرهنگ) (در دست انتشار)