خنده و کفاره

پاز، ا. ، 1394، خنده و کفاره، برگردان ناصر فکوهی، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ (در دست انتشار)