نظم گفتمان

فوکو، م..، 1394، نظم گفتمان، درس افتتاحیه کلژ دو فرانس، برگردان ناصر فکوهی، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و  فرهنگ جاوید. (در دست انتشار)