در ستایش دوچرخه

اوژه، م.، در ستایش دوچرخه، برگردان حسین میرزایی، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ و نشر تیسا