تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

بوردیو، پ.، 1389،درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم،  تهران: انتشارات فرهنگ جاوید با همکاری انسان شناسی و فرهنگ