انسان و فرهنگ

گروه نویسندگان، 1389، برگردان ناصر فکوهی، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید با همکاری انسان شناسی و فرهنگ