فرهنگ و زندگی روزمره

گروه نویسندگان، 1390، در گفتگو با ناصر فکوهی، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید با همکاری انسان شناسی و فرهنگ