یکشنبه‌ها (جلد اول)

گروه نویسندگان، 1394، مجموعه سخنرانی های  دوره اول یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ (1)، تهران:  انتشارات انسان شناسی و فرهنگ