علوم سیاسی و اقتصادی

 • بهناز خسروی

  درباره «خشونت» از دیدگاه انسان‌شناسی

  01 فوریه 2009
 • محمدرضا معینی
  هیمان مینسکی، یکی از بزرگترین شارحان کینز، کتاب معروف خود را با عنوان جان مینارد کینز چنین آغاز میکند: «لحظهای هست در تاریخ یک دستگاه فکری که مبنای نظری آن دستگاه مستحکم به نظر میرسد و لحظهای هست که همان بنا فرسوده و آشفته در چشم میآید.» مینسکی ادامه میدهد که وقتی مبنای نظری مستحکم به نظر میآید اجما
  30 ژانویه 2009
 • توما لوپلتیه ترجمه ناصر فکوهی
  موضوع مطالعات هند و اروپایی گاه  با «رسوایی» هایی همراه بوده است! می دانیم که نازی ها علاقه زیادی به آن داشتند که به [نژاد] آریا استناد کنند و آریایی ها را به اصطلاح فاتحان هندو اروپایی بنامند.
  30 ژانویه 2009
 • علی دینی
  مهاجرت و زوال فزاینده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در ایران


  28 ژانویه 2009
 • محمد مالجو
  علم اقتصاد نهادگرا میان بسیاری از اقتصاددانان و دانشجویان ایرانی در یکی دو دهه‌ی اخیر کمابیش شیفتگی زایدالوصفی پدید آورده است. ارزیابی کلیت علم اقتصاد نهادگرا نه در یک یادداشت کوتاه امکان­پذیر است و نه در صلاحیت من قرار دارد.
  26 ژانویه 2009
 • ژوزف آلفرد گرینبلت ترجمه ناصر فکوهی

  یکی از مشخصات جوامع انسانی همواره حرکات افراد از نقطه ای به نقطه دیگر بنا بر نیازهایشان به انگیزه یا زیر فشار موقعیت های اقلیمی، اقتصادی و سیاسی بوده است.

  25 ژانویه 2009
 • سعید مدنی
  صرف‌نظر از بن‌بستهای نظری لیبرالیسم، محدودیت‌های تلخ حاصل از این نظریه در برنامهریزی اجتماعی برای کنترل و کاهش اعتیاد قابل‌توجه است. پدیده‌ی سوء مصرف مواد مخدر به طور کامل با مدل‌های اساسی رفتار انسانی و جامعه سازگار نیست.
  24 ژانویه 2009
 • علی دینی
  در برآْورد یارانه‌ها از مفهوم یارانه‌های غیرآشکار یا پنهان استفاده و حجم یارانه‌های برآورد شده بسیار بیش از میزانی است که آشکار نامیده می‌شود. در واقع، فرض می‌شود که کل یارانه‌ها، جمع یارانه های آشکار و غیر آشکار است.
  22 ژانویه 2009
 • ناصر فکوهی


  20 ژانویه 2009

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science