انسان شناسی اشیاء و موزه شناسی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

اشیا و موزه‌شناسی

انسان شناسی اشیاء از ابتدای تاریخ این علم در آن وجود داشت و بخشی از فعالیت های پژوهشی انسان شناسان میدانی را در فرهنگ های دیگر تشکیل می داد. بسیاری از آثار کلاسیک انسان شناسی برای مثال «صور ابتدایی حیات دینی» امیل دورکیم، «هدیه» مارسل موس و مباحث برونیسلاو مالینوفسکی درباره  پدیده «کولا» در اقیانوسیه به طور مستقیم به  انسان شناسی اشیاء  و نقش مهم آنها در نظام های اجتماعی و فرهنگی مربوط می شوند. رساله معروف موس با عنوان «فنون بدنی» و تمام آثاری که از آن نفوذ  پذیرفتند به نوعی دیگر مسئله اهمیت اشیاء را مطرح کردند و سرانجام در دوره معاصر افزون بر آندره لوروا گوران  می توان به آثار پیر سانسو با حساسیت شاعرانه او دراین حوزه اشاره کرد.
رابطه انسان ها و اشیاء به صورت مستقیم و غیر  مستقیم، فرایندهای ساخت و  استفاده از آنها و فرهنگ این روابط از موضوع هایی هستند که در این حوزه به صورت خاص مورد بحث قرار می گیرند. برخی از اشیاء در بعضی از فرهنگ ها  اهمیتی چنان ویژه دارند که نمی توان صرفا از آنها به مثابه یک فن یا یک هنر نام برد برای مثال  قالی در فرهنگ ایرانی، سیاه چادر در فرهنگ عشایری، یا لباس و آرایش در فرهنگ هایی چون ژاپن و هند. 

موزه شناسی نیز هرچند خود شاخه ای ویژه و خاص با روش ها  ونظریه های مربوط به خود است می توان در نزدیکی با رابطه انسان و اشیاء قرار داد. موزه های پیش از آنکه انسان شاسی حیاتی دانشگاهی داشته باشد، وجود داشتند و همواره در انسان ها تمایلی  عمیق برای نگه داری و نمایش اشیاء در آنها وجود داشت. در دورانی متاخر نیز این تمایل، به موجودات زنده از جمله گیاهان، جانوران و حتی انسان ها (در موزه های موسوم به  «انسانی» در دوره استعماری) سرایت یافت.

صفحه انسان شناسی اشیاء و موزه شناسی، به این ترتیب دریچه ای است گسترده به سوی عالمی جدید از دانش های بومی و دانشگاهی: از تاثیر و شناخت اشیاء در فرهنگ ها گرفته تا معرفی و شناسایی موزه های ایران و جهان و بحث درباره ماهیت و شکل آنها. در این زمینه خوشبختانه ما از مشاوره یکی از مهم ترین دانشمندان  و دست اندرکاران موزه های فرهنگ برخورداریم: پروفسور پیر روب استاد ممتاز موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه که مشاور ارشد غلمی انسان شناسی و فرهنگ است در این زمینه همراه ما است و خوشبختانه پیشینه چند ده ساله او در زمینه موزه داری می توان به ما در اداره این صفحه و گروه مربوط به آن یاری رساند.