عکس مستند

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

عکس مستند
عکاسی، هنری کامل و بسیار گسترده است که از آغاز تاریخ خود با  تحقیقات اجتماعی پیوند خورده است.  خجم مطالب درباره عکاسی و  گرد آوری هر چه بیشتر آرشیوهای تصویری در صفحه پیشین «عکس مستند - فیلم مستند»  سبب شد که صفحه مزبور از این پس در قالب «عکس مستنند»افتتاح شود.