توریسم

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

توریسم
ایران گردی و جهانگردی  که هیچکدام واژه گویایی برای «توریسم» نیستند، همواره موقعیت هایی را می ساخته اند که از خلال آنها بتوان با فرهنگ ایرانی و سایر فرهنگ ها آشنا شد. توریسم، در جهان پیش از آنکه، با   بالا رفتن در آمد اقشار فقیر و به دست آوردن حق مرخصی با حقوق و سپس بازتشستگی ،دموکراتیزه شود و یک  صنعت بزرگ و رو به رشد را بسازد، اغلب به صورتی دیگر از خلال روایت ماجراجویان، مسافران حرفه ای ، سیاستمدان و بازرگانان نخستین منابع را در علوم انسانی درباره فرهنگ های «دیگران» به وجود آورده است. از این رو می توان گفت که توریسم همواره وجود داشته اما  در دویست ساا اخیر و به خصوص در  چند دهه اخیر  رشد شگفت آوری را شاهد بوده است. درباره توریسم  در علوم اجتماعی دستکم دو رویکرد متفاوت وجود داشته، نخست رویکردی که به کلی آن را نفی کرده و  صرفا بر زیان های آن همچون فرهنگپذیری و تاثیر منفی جهانگردان بر فرهنگ های بومی انگشت می گذاشته و دیگری، رویکردی که به جنبه های  مثبت توریسم، همچون نزدیک کردن فرهنگ ها و درآمدزایی برای کشورهای میزبان، در کنار نقد توریسم، نیز تاکید داشته است. انسان شاسی توریسم، و انسان شناسی توسعه کمابیش هر دو این گرایش ها را در بر داشته اند. از این رو می توانیم بگوئیم صفحه توریسم در «انسان شناسی و فرهنگ» جایگاهی برای عرضه هر دو این رویکردها و طبعا سایر رویکردها خواهد بود. اهمیت این صفحه برای فرهنگ و زبان ما بیش از سایر فرهنگ ها است زیرا ایران یکی از  اصلی ترین مقصدهای توریسم جهانی است و اگر امروز ما در این زمینه در حد بسیار پایینی قرار داریم بی شک باید  اندیشید که چه مشکلاتی وجود داشته یا دارد و چه راهکارهایی می توان برای بهبود وضعیت یافت.