انسان شناسی صدا و موسیقی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

صدا و موسیقی

از امروز یکشنبه 18 خرداد 1387، صفحه جدیدی به همت گروهی از دوستان و علاقمندان به رویکرد فرهنگی نسبت به موسیقی در پایگاه «انسان شناسی و فرهنگ» گشوده خواهد شد. این صفحه «انسان شناسی صدا و موسیقی» نام گذاری شده است. در این نام گذاری  تمایلی و تاکیدی روشن برای  فاصله گرفتن هر چند اندک از «مردم موسیقی شناسی» وجود داشته است که کاملا به این حوزه نزدیک است. در واقع شاید تنها تفاوت میان این دو حوزه در اهمیت بیشتری است که رویکرد موسیقیایی در  شاخه اخیر به نسبت انسان شناسی موسیقی دارد.  افزون بر این  آوردن عنوان «صدا» در کنار موسیقی نیز تعمدی بوده و تلاش ما آن بوده است که نشان دهیم در دنیای امروز همچون همیشه در تاریخ و پیش از تاریخ انسانیت، «صدا»  یعنی مجموعه پدیده های دریافتی و ادراکی که به نوعی با حس شنوایی  مرربوط هستند، بخشی از فرهنگ انسان ها را تشکیل می داده است و موسیقی یکی از این صداها است که در زمینه و هارمونی خاصی تعریف می شده است، در حالی که صداها به تعداد بی شمار همیشه در اطراف ما و بخشی از زندگی ما بوده و هستند.  اولویت یافتن تصویر بر صدا در حقیقت بخشی از فرایند گسترده ای است که در طول تاریخ انسان بر اولویت یافتن این حس ( بینایی) بر سایر حس ها اتفاق افتاده و در جهان کنونی و پس از انقلاب اطلاعاتی و رسانه ای شدن  بیش از پیش جهان از خلال رسانه های تصویری، این فرایند تشدید شده است.  با این وصف امروز شاید زمان آن فرا رسیده باشد که بار دیگر به این منبع بی پایان احساس ها و اندیشه های انسانی باز گردیم. صفحه «انسان شناسی صدا و موسیقی» جایی برای چنین حرکتی ولو در حد اندک و در سطح توان ما است.