کردارشناسی جانوری

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

کردارشناسی جانوری
کردارشناسی جانوری

کردارشناسی، علمی است که به مطالعه رفتار حیوانات در طبیعت می پردازد و یکی از گسترده ترین مباحث در روان شناسی، جانورشناسی، زیست شناسی، فیزیولوژی و دامپزشکی است. کردارشناسی به عنوان یک نظام علمی مستقل و رسمی توسط کنراد لورنتس و همکارانش در دهه 1930 بنیان نهاده شد و تاکنون این رشته علمی، جایگاه خود را به طور حرفه ای در کشورهای مختلف خصوصا آمریکا، استرالیا، آلمان و هندوستان پیدا کرده است.
متاسفانه علیرغم اهمیت و تاثیر کردارشناسی روی رشته های روانشناسی، جانورشناسی، دامپزشکی و غیره، این رشته در کشور ما شناخته شده نیست و با وجود اینکه بیش از هفتاد سال از عمر کردارشناسی می گذرد اما چنین رشته ای در هیچ یک از دانشگاههای ایران وجود ندارد و در حقیقت کردارشناسی هنوز در ایران متولد نشده است. این برای کشور ما که مردمانش از هزاران سال پیش از رفتارحیوانات اهلی و وحشی آگاه بوده اند و آنها را در جنگهای نظامی، ورزشهای بومی  و از حدود دو هزار سال پیش (دوره اشکانیان) در ادبیات خود وارد نموده اند، جای بسی تاسف است که امروزه پژوهشکده، آزمایشگاه، انجمن یا موسسه ای در زمینه رفتار حیوانی نداشته باشیم.انسان شناسی و فرهنگ با توجه به اهمیت این  شاخه و دستاورهایی که در سال های اخیر بسیاری از  باورهای پیشین را در زمینه شناخت فرهنگ به زیر سئوال برده و به انسان شناسان را وادار به تفکر مجدد بر آنها کرده،