انسان شناسی کاربردی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

کاربردی

حدود پنج دهه از تلاش دانش آموختگان حوزه علوم اجتماعی برای اثر گذاری بر توسعه کشور می گذرد .اگر چه در زمینه برنامه ریزی و اجرای برنامه ها نقش این متخصصان بین گزارش نویس و توجیه گر تصمیمات ،و گاهی مددکار اجتماعی و منتقد و روزنامه نگار نوسان داشته اما شواهد حاکی از پیش روی چشم گیر این گروه به خصوص در زمینه برنامه ریزی وتوسعه شهری در دو دهه اخیر است . طرح نظریه توسعه پایدار ، شکل گیری پارادیم توانمندسازی در حوزه برنامه ریزی و رواج مفاهیم تازه سرمایه اجتماعی ، مشارکت اجتماعی، مدیریت مشارکتی ،توسعه اجتماع محور و ارزیابی اجتماعی در ادبیات توسعه و برنامه ریزی  ، زمینه ساز فعالیتهای اجرایی در سطح شهرها و روستاهای کشور شد .به عنوان نمونه می توان از تاسیس دفاتر تسهیل گری برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری تهران توسط سازمان نوسازی شهر تهران ، اقدامات شرکت  عمران و بهسازی شهری در سکونتگاه های غیررسمی ،وزارت جهاد کشاورزی در روستاها، فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد  و برنامه اعطا کمک های خرد مالی محیط زیست ( (SGPوابسته به سازمان ملل  در کشور نام  برد . مجموعه این امکانات در حوزه گفتمان و اجرا باعث شد  تااعتماد به نفس فعالان این حوزه ، به خصوص جوانان  برای ورود به عرصه برنامه ریزی و اجرا افزایش یابد و با تلاش آنها راه تازه ای در این عرصه گشوده شود .بررسی ها نشان می دهد که  روشهای انسان شناسی به سبب کیفی بودن  و عمق بیشتردر اجرا و کاربردی شدن علم و بومی سازی نظریات کارامدتر است . .به همین سبب راه اندازی صفحه انسان شناسی کاربردی با هدف مستندسازی  این فرایند و انتقال تجربه در حین عمل به مدیریت انسان شناسی وفرهنگ  پیشنهاد و خوشبختانه پذیرفته شد .

در نظر است که صفحه به صورت زیر تنظیم گردد :
-    اتصال صفحه به  مطالب مربوط درسایت انسان شناسی و فرهنگ و سایر سایت ها
-     تجربه کاربرد انسان شناسی که  دراین قسمت تجربه های موجود در کشور و سایر کشور ها  ارائه می گردد
-     معرفی کتاب
-     انسان شناسی کاربردی در هنر (فیلم وعکس و...)
-     نظریه های انسان شناسی کاربردی

متن از: زهرا اسكندري