انسان شناسی دین

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

دین

انسان شناسی دین یکی از شاخه های قدیمی و پربار انسان شناسی است. بسیاری از نظریات انسان شناختی که تمام حوزه ی انسان شناسی، و حتی خارج از حوزه ی ویژه ی انسان شناسی، را تحت تأثیر قرار داده اند در زمینه ای از مطالعات انسان شناسی دین شکل گرفته اند. بسیاری از انسان شناسان شهیری همچون ادوارد بارنت تایلور، جمیز جرج فریزر، امیل دوکیم، لوسین لوی برول، آرنولد ون جنپ، ویکتور ترنر، مری داگلاس، و کلیفورد گیرتز، تمامی یا بخش مهمی از نظریات نافذ شان را در زمینه ی انسان شناسی دین پرورانده اند.  اگر چه امروزه استدلال هایی برای کاهش اهمیت دین در مناسبات اجتماعی و فرهنگی مطرح هستند، اما از طرف دیگر نمی توان اهمیت یافتن موضوعات مرتبط با دین را به واسطه ی مسائل مبتلا به جهانی نادیده گرفت. حداقل این است که در جامعه ای مانند جامعه ی ما که دین و رویکردهای متفاوت دینی خواه نا خواه بر مقدرات اجتماعی ما تأثیر دارند، مطالعه ی دین بی تردید یکی از موجه ترین مطالعات در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی، و البته به طور خاص انسان شناسی است. ترویج مطالعات انسان شناسی دین، با تعهد به اندیشه ورزی، تحلیل و نقد؛ و کنکاش در ربط و نسبت دین با دیگر شؤون زندگی اجتماعی از منظری عمدتاً انسان شناختی، اهداف این بخش هستند. اگر چه بر آن نیستیم که به بهانه ی عدم مطابقت با معیارهای اکید انسان شناختی خود را از یافته ها و نوشته های ارزشمند محروم کنیم. البته پایبندی به ادبیات علمی، استناد و استدلال قطعاً، مانند هر فضای عقلانی دیگری، جزئی از معیارهای مفروض ما هستند. متن از: مهرداد عربستانی