جامعه شناسی و انسان شناسی پزشکی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

پزشکی

در سالهای اخیر تلاش زیادی در میان صاحب نظران رشته های مختلف علمی معطوف به همکاری میان- رشته interdisciplinary   و به ویژه چند رشته ای multidisciplinary    است و تاکید بر مرزهای جداکننده ی حوزه ها به چالش کشیده می شود. در این صفحه تلاش ما بر این است که به فصول مشترک موضوعات در دو حوزه مطالعه و تحقیق یعنی جامعه شناسی پزشکی و انسان شناسی پزشکی بپردازیم. تلاشی است برای یافتن مفاهیم مشترک یا دغدغه های مشترک و درک متقابل بیشتر میان علاقمندان به این دو حوزه ی مطرح و در حال رشد در دنیای امروز. حوزه  ی "جامعه شناسی پزشکی"  medical sociologyدیدگاه ها، مفهوم‌سازی‌ها، نظریه‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی را در مورد پدیده‌هایی که به سلامت و بیماری انسان ها مربوط می‌شود به کار می‌گیرد و سلامت و بیماری را  در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری قرار می‌دهد. در میان موضوعات مورد مطالعه ی خود، از جمله به مطالعه ی حرفه ی پزشکی و ارائه کنندگان مراقبت های درمانی رسمی و  غیر رسمی در سطح جامعه می پردازد؛  به نهاد درمان و  انواع نقش های موجود در آن توجه دارد و در این مجموعه نیز مباحثی چون رابطه ی پزشک و بیمار و درک انسان ها از سلامت و بیماری و رفتارهای بهداشتی و  بیماری را مد نظر قرار می دهد. از اینروست که بحث انواع پزشکی رایج و رویکردهای موجود در قبال انواع پزشکی، علل و انگیزه های پذیرش یا عدم پذیرش آحاد جامعه نسبت به انواع طب (اعم از مدرن، سنتی، مردمی، و جایگزین)  در زمره ی موضوعات مورد مطالعه ی این رشته قرار دارد.
"انسان شناسی پزشکی medical anthropology  معرف کاربرد شناخت و فهم  انسان شناختی و روش های انسان شناسانه در مورد پدیده های سلامت، بیماری، و  آلام است. در عین این که زیر- شاخه ای از انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی به حساب می آید، در معنای عام،  در رابطه و همکاری نزدیک با انسان شناسان زیستی، باستان شناسان، قوم شناسان و روانشناسان، پزشکان، پرستاران، و سایر متخصصان حوزه ی سلامت نیز می شود.