اوقات فراغت

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

اوقات فراغت
جهان مدرن، رابطه کاملا متفاوت میان انسان ها و زمان و مکان ایجاد کرده است که آن را می توانیم در روند جهانی شدن ببینیم. این رابطه در بخش بزرگی از خود حاصل تداخل کارکردها و تقسیم هایی است که پیش از این در فضا و در مکان انجام می گرفتند و انسان ها خود را با آنها تطبیق می دادند.امروز برعکس این انسان ها هستند که روابط فضایی و زمانی را در اشکال بسیار پیچیده به وجود می آورند و حتی مرزهای میان جهان مجازی شبکه های رایانه ای و جهان طبیعی را به ابهام در می آورند. از سوی دیگر، اگر در جهان پیش از انقلاب صنعتی، اوقات فراغت هنوز چندان جایگاهی در زندگی مردمان نداشتند، سهم این بخش پس از انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعاتی هر بار به شکل کمی و کیفی بالاتر رفتند و اکثر پیش بینی ها گویای آن هستند که در آینده ای نزدیک بزرگترین بخش اقتصادی در این حوزه قرار خواهد داشت و در عین حال این امر با تماس و تعامل و در هم آمیزی شدید فرهنگ ها همراه خواهد بود که موضوعی دقیقا انسان شناختی است. جوامع انسانی بدین ترتیب هر روز روابط بین فرهنگی را به صورت هایی پیچیده تر و در قالب هایی بیشتر تجربه می کنند و عرصه اوقات فراعت به دلیل کاهش نسبی مرزهای کنترل اجتماعی و آزادی بیشتر افراد و گروه ها برای به بیان در آوردن اندیشه ها و بروز بیشتر و آشکارتر کنش هایشان، از مهم ترین حوزه هایی است که می توان بر انسان در ابعاد فردی و جمعی او پرداخت. صفحه انسان شناسی اوقات فراغت این هدف را دنبال می کند و بر آن است که این موضوع را در همه جنبه ها و اشکالش مورد مطالعه قرار بدهد.

متن از: مریم رفعت جاه