باستان‌شناسی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

باستان‌شناسی
باستان شناسی انسان شناختی (anthropological archaeology) رویکردی در باستان شناسی است که تلاش می کند در چارچوب مفاهیم و نظریات برگرفته از انسان شناسی، بویژه انسان شناسی فرهنگی– اجتماعی، به تحلیل داده های باستان شناختی بپردازد. اهم اهداف پژوهشی باستان شناسی انسان شناختی را بدین شرح می توان دسته بندی کرد:

- مطالعۀ تاریخ فرهنگ، شامل بررسی و توصیف مواد فرهنگی باستانی و تعیین پراکندگی زمانی و مکانی آنها.
- بررسی، بازسازی، تشریح و توضیح رفتارهای فرهنگی گذشتگان.
- بررسی و توضیح روند دگرگونی فرهنگها در طی زمان.
بررسی، تشریح، و توضیح مفاهیم رایج در فرهنگهای باستانی.