انسان شناسی و جامعه شناسی خانواده

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

خانواده و خویشاوندی

خانواده مهم ترین و اساسی ترین واحد اجتماعی در نظام های انسانی به حساب می آید و مطالعات انسان شناختی تاکنون هیچ جامعه ای را نیافته اند که فاقد این نهاد پایه ای باشد. هم از این رو از آغاز انسان شناسی به مثابه یک رشته دانشگاهی و حتی پیش از آن در آنچه باید به آن نام پیش از تاریخ انسان شناسی و نوشته های مردم نگارانه را داد، خانواده و نظام های خویشاوندی از موضوع های اصلی بررسی و مطالعه بر جوامع انسانی متفاوت را تشکیل می دادند. این بررسی ها در ابتدا عموما با درک نادرستی از نظام های غیر اروپایی همراه بود، ولی به تدریج با شناخت پیچیدگی نظام های مزبور، دیدگاه های روشن تری نسبت به آنها به وجود آمد. از سوی دیگر جامعه شناسی خانواده نیز با زایش جامعه مدرن صنعتی هر چه بیشتر به مطالعه بر موضوع خانواده به مثابه واحد اساسی بازتولید اجتماعی و اجتماعی کردن پرداخت و تا به امروز به این مطالعات بر نهاد خانواده و تحولات آن ادامه داده است. در نهایت انسان شناسی و جامعه شناسی امروز هر چه بیشتر در حوزه خانواده به یکدیگر نزدیک شده اند و از این رو در این صفحه تلاش خواهد شد که خانواده در همه ابعاد آن در دو حوزه مزبور بررسی شود.