انسان شناسی جنگ، مرگ و فاجعه

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

جنگ، مرگ و فاجعه
جهان کنونی موقعیت های بحرانی را بدل به وضعیت های روزمره کرده است که انسان ها دائما باآنها سروکار دارند: شکنندگی خانواده و روابط زناشویی، مصیبت های «طبیعی»، مرگ به مثابه یک تجربه «غیر مترقبه» و به دور از انتظار، فقر، درد شکنجه، سرکوب های سیاسی و ایدئولوژیک، خشونت های خانوادگی، بیماری های حاد و ... فهرستی طولانی از این موفعیت های «فاجعه بار»  را می سازند که در اکثر موارد در جوامع پیش مدرن نیز وجود داشته اند اما امروز انسان ها به دلیل قرار گرفتن در روابط پیچیده شهری و لزوم حفط روابط اجتماعی خود در حلقه های کوچک و  بزرگ، به ناگزیر آن موقعیت ها را نیز به صورت های دیگری تجربه می کنند. بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی افراد و گروه ها در این چارچوب ها امری است که از آغاز هزاره سوم میلادی هر چه بیشتر ضرورت خود را نشان می دهد.

افزون بر ضرورت این امر به طور عام، چارچوب انسان شناسی فاجعه که می توان آن را در رابطه و در تقاطع و تداخل با شاخه های دیگری همچون انسان شاسی آسیب های اجتماعی، فقر، خشونت، مرگ و غیره نیز قرار داد، برای زبان و فرهنگ و تاریخ معاصر ما ارزش و اهمیتی دو چندان دارد.  ما کشوری هستیم با پیشینه بیش از صد سال مبارزه سیاسی برای دستیابی به مدرنیته سیاسی و دموکراسی؛ جنگ هشت ساله و صدها هزار قربانی مستقیم و میلیون ها قربانی غیر مستقیم آن؛ ما کشوری هستیم که هنوز پر خطر ترین پهنه های جهان از لحاظ فجایع طبیعی است. داغ مرگ هزاران تن از هم وطنان ما در زلزله های بم، ماسوله و رودبار و ... هنوز در خاطره ها ودر زندگی روزمره مردم این مناطق زنده است. همچنین ما فرهنگی هستیم که به دلیل  ورود به مدرنیته ای شتاب زده و اغلب برونی ، بسیاری  از تجربه های  دیگر زندگی  را نیز به مشکل و آسیب تبدیل کرده است: پدیده هایی چون حاشیه نشینی و فقر، مرگ و تجربه بیمارستانی، پیری، بیماری های لاعلاج، ناتوانی های فیزیکی و اصولا درد فیزیکی در زندگی روزمره از این جمله اند.
هم از این رو ضرورت گشایش این گروه و صفحه آن در انسان شناسی و فرهنگ احساس می شد. این شاخه، یکی از شاخه های لانسان شناسی کاربردی  است یعنی تلاش دارد راه حل هایی عملی برای موقعیت های واقعی بیابد ولی در عین حال نگاه و رویکردی علمی و تحلیلی و شناخت دقیق موقعیت ها را در اهمیتی برابر با کاربرد قرار می دهد. تحربه های مستقیم انسانی  و توصیف آنها به صورت های مختلف (گفتگو، تصویر، گزارش، معرفی) بخش دیگری از کارهای این گروه خواهد بود که در آینده و پس از گسترش فعالیت هایش، شاید به گروه های تفکیک شده دیگری نظیر انسان شناسی جنگ، انسان شناسی مرگ، انسان شناسی خشونت و غیره تقسیم شود.