بررسی و نقد سفرنامة ستوان آلکس بارنز در عهد فتحعلی‌شاه قاجار

كيهانه كيومرثي

تصویر: فتحعلی‌شاه 
سفرنامه‌ها به‌ویژه آن‌ها که تصویری درست از وضعیت دیار سفر و مردم آن در گذشته به‌دست می‌دهند شاید یکی از مآخذ معتبر آشنایی نسل‌های بعدی از شرایط خاص جغرافیایی بخش‌هایی از زادگاه بشرند. این واقعیت وجود دارد که برخی از سفرنامه‌ها گرچه ممکن است که ظاهر از لحاظ توصیف دقیق مشاهدات واجد اهمیت  باشد. ولی غالباً با اظهار نظرهایی همراه است که منصفانه نیستند و گرایش تعصب‌آمیز فکری، مذهبی و سیاسی سیاح را منعکس می‌کنند. آنچه گفته شد بیشتر دربارة محتوای سفرنامه‌هایی صادق است که سیاح غالباً بنابر انگیزة شخصی و برای ارضای حس کنجکاوی خود به سفر پرداخته است و اگر نه در میان انبوه سفرنامه‌ها به‌ویژه سفرنامه‌های یکی دو قرن اخیر منابعی به چشم می‌خورد که تقریباً دستوری هستند؛ یعنی تا اندازة زیادی انجام سفرهای نیمه اکتشافی دور و دراز از سوی این یا آن دولت اروپایی و غیر آن به شخص یا اشخاصی از اتباعشان محول شده است و سرنامة «ستوان آلکس بارنز » به این گروه اخیر تعلق دارد. 

برای خواندن این تحقیق در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 9877.doc1.11 MB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی