آمازون، بومیان

Type

تشریحی

Amazonian Indian
بومیان ساکن حوضة رود آمازون در امریکای جنوبی. اکثریت جوامع آمازونی براساس نظام خویشاوندی انسجام یافته اند؛ نوع معیشت سنتی عبارت از شکار و گردآوری، صید ماهی و کشاورزی نوبتکار است. طیف گسترده ای از زبانهای بومی در آمازون تکلم میشود. جمعیت سرخپوستان آمازون، که در قرن 16 جمعیتی درحدود 5/2میلیون نفر بود، تا دهة 1820 احتمالاً به یکدهم این جمعیت تقلیل یافت. جنگلهای باران خیز آنها در اثر استخراج معادن و دامپروری تخریب شد و بسیاری از مردم کشته، جابه جا، یا وادار به همرنگی با سایر جوامع شدند. در ژوئن 1998، یکی از قبیلههای قبلاً ناشناختة آمازون، که شامل حدود 200 شکارچی و گردآورندة خوراک می شد، در جنگل استوایی برزیل کشف شد.

فرهنگ دانش گستر

واژه در ویکیپدیا
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_in_Brazil

واژه در فرهنگ استانفورد
http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?query=Amazonian+Indian