مشارکت و دموکراسی(1): «مشارکت سیاسی» چیست و مظاهر آن کدام است؟

محمد رسولی

 اگر توسعۀ سیاسی را به معنی «گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم(بشیریه:11، 1388) بی شک یکی از پیش نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ به این معنی که توسعه سیاسی زمانی تحقق پذیر است که در صدد جلب مشارکت مردم به عنوان سازندگان اصلی حیات سیاسی و اجتماعی باشیم.
مشارکت از نظر لغوی به معنای «شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری خاص»(غفاری:12، 1386) می باشد. مشارکت از لحاظ مفهومی گستردگی وسیعی دارد. به همین خاطر، در ادبیات توسعه از مشارکت سیاسی تعاریف متعددی ارائه شده است. به عنوان نمونه، میلبراث و گوئل  در تعریف مشارکت سیاسی می¬ نویسند:
« فعالیت های شهروندان آزاد که هدف از انجامش حمایت از و یا تاثیرگذاری بر سیاست و حکومت می باشد»(میلبراث و گوئل: 2، 1977).

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 9316.doc78 KB