هستی و آگاهی

محمد غزنويان

کارل مارکس/هستی و آگاهی و چند نوشته دیگر/گزینش و ترجمه امیر هوشنگ افتخاری راد، محمد قائدی.تهران:آگاه،1386
گردآوردن وگزینش جملات قصار، از جمله روشهای متدوال در معرفی اندیشمندان است.البته این امر همواره خطر افتادن به دام شعار گرایی و در پی آن، تقلیل دادن اندیشه ها را نیز را در پی دارد.کسانی که صرفاً از منظر تتبعات ادبی به متون حوزه اندیشه و سیاست نظر می کنند اغلب در پی آنند تا جملاتی را ملکه ذهن مخاطبان خود سازند.رویکردی که عملاً با بیرون کشاندن جملات شاخص یک متفکر از کلیت دستگاه نظری وی، به یک ناکجاآباد اخلاقی یا در عمل به یک بازی تیتر و تیراژ می انجامد!
دست یازیدن به چنین کاری اگر چه ذوق ادبی و قریحه شناخت نقاط درخشان متن را می طلبد لیکن موکول به حصول درکی از نظام معرفتی اندیشمندان و داشتن جسارت نظرورزی انتقادی نیز می باشد.اگر چه بینش انتقادی لزوماً در معنای جرح و تعدیل و تلخیص اندیشه نیست اما در رابطه با گزینش و انتشار آرای یک متفکر دارای اهمیت فوق العاده است.
کتاب "هستی و آگاهی‌" کوشش  قابل اعتنایی در این راستا محسوب می شود.سعی کتاب به گفته مترجم، قرار دادن منتخبی از آثار مارکس با حجم کم در دسترس مخاطبین است.چنانکه خود نیز معترف است:" البته در روزگار فست فود که همه چیز در نهایت قرار است به صورت راحت الحلقوم در اختیار جامعه بور‍ژوایی گذاشته شود، چنین کتابی خود نیز مشمول زندگی فست فودی می شود:گویی به جای نقد وضع موجود، خود معلول وضع موجود به حساب می آید."
کتاب شامل دو بخش است.بخش نخست از منظری فلسفی با این عناوین تشکیل شده است:
مفهوم ماتریالیستی تاریخ
هستی و آگاهی
سرمایه داری و از خود بیگانگی بشر
بخش دوم نیز به اقتصاد سیاسی مارکس اختصاص داده شده است."هستی و آگاهی"، با بهره گیری از اهم آثار مارکس می تواند کمک شایانی به مخاطب ناآشنا به اندیشه مارکس نماید.بخصوص از این جهت که وی، بدون هر شرح و ایضاح اضافی در رویارویی مستقیم با بخشهایی از اندیشه مارکس قرار خواهد گرفت که در صورت تامل، محل زیست و محیط پیرامون را همچون عرصه ای سراسر راز و مساله در برابر وی به چالش خواهد کشید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی