نشانه شناسی زبانی فردینان دو سوسور

خدیجه کماللو

تصویر: فردینان دو سوسور
زبان یکی از نهادهای بنیادین جامعه و مسلما یکی از عنصرهای بسیار مهم در فرهنگ  هر اجتماع به شمار می رود . ناگزیر هر وقت سخن از حفظ و تقویت و گسترش فرهنگ یک جامعه به میان می آید . بحث زبان هم یک عامل اساسی در آن مطرح می گردد از آنجایی که زبان در تاروپود زندگی فردی و اجتماعی تنیده شده است و از آنجایی که همچون رشته ای فرهنگ گذشته و حال ما را به هم می پیوندد. بحث درباره آن مسائل زیادی را به میان می کشد. در این نوشته سعی شده است به بررسی دیدگاه سوسور در باب نشانه شناسی زبانی پرداخته شود .
فردینان دو سوسور زبان شناس سویسی پایه گذار انقلاب علمی در قلمرو زبان شناسی ساختگرا و نیز پدر زبان شناسی نوین است . وی از نخستین زبان شناسانی است که بر اهمیت دانشی به نام نشانه شناسی تاکید کرد . نشانه شناسی او پیوند میان الگوی آوایی و معنا در اندیشه آدمی است و از فرایند فرهنگ تاثیر می پذیرد . افزون براین پدیده زبان از نظر او نمودی از فرهنگ است زیرا در کلیه زبانها ، وحدت دال و مدلول قراردادی فرهنگی محسوب می شود این وحدت در ذهن مخاطب است که متبلور می گردد . اندیشه های او در کتاب دوره زبان شناسی عمومی پس از مرگش در سال 1916 به چاپ می رسد.


مفاهیم اصلی که در نشانه شناسی سوسور مطرح می شود :

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 7728.doc95.5 KB