ابعاد جهانی انسان شناسی ایران: گفتگویی با مایکل فیشر

مازبار لطیفیان ترجمه جبار رحمانی

متن حاضر گفتگویی است با مایکل فیشر، استاد انسان شناسی و مطالعات علم در ام.آی.تی. او از نسل انسان شناسانی است که در دهه های 1960 و 1970 به ایران رفت تا رساله تحقیقی اش را انجام بدهد. در نتیجه تحولات پس از انقلاب اسلامی، روابط میان ایران و آمریکا قطع شد و همین مساله موجب دشواری ادامه این پژوهش ها در ایران شد. در ادامه، این مقاله کوشش خواهد کرد تا با کاوش این دوره زمانی اخیر امکان طرح بحث مفیدی در این باره را فراهم کند. این مقاله به طور خاص در صدد غتی کردن مباحث مربوط به جنبه های جهانی تولید دانش با نگاهی مردم نگارانه به دوره اخیر انسان شناسی ایران است. برای خواندن کل گفتگو در اینجا کلیک کنید.
این گفتگو ابتدا در فصلنامه انسان شناسی جهاد دانشگاهی دانشکده عبوم اجتماعی دانشگاه تهران شماره 4 بهار 1378 منتشر شده است و سردبیر آن را برای تجدید انتشار در اختیار انسان شناسی و فرهنگ قرار داده است.